Política de privacitat

ORIGINA vol posar en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web la seva política de privacitat i seguretat de les dades de caràcter personal que poguessin ser recollides o tractades en aquesta web.

Les dades de caràcter personal que ORIGINA pugui arribar a obtenir dels usuaris del lloc web seran tractats segons les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei.

Responsable del fitxer

El responsable del fitxer o fitxers que continguin dades de caràcter personal recollides en aquesta web és ORIGINA Translation Services, marca registrada inscrita a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç amb el núm. 2.886.776.

Informació i finalitat

Les dades que els usuaris facilitin a través dels diferents formularis d’aquesta web quedaran inclosos en l’esmentat fitxer amb la finalitat d’atendre les sol·licituds o consultes realitzades. Així mateix, per aquells usuaris que hagin expressat el seu consentiment, les dades de contacte s’utilitzaran per mantenir informats als usuaris de les novetats, esdeveniments o notícies d’interès relacionats amb la Fundació mitjançant l’enviament de butlletins (newsletter) per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació que l’usuari autoritzi.

En els formularis de recollida de dades s’informa a l’usuari del caràcter voluntari o obligatori de les dades que es sol·liciten. L’usuari garanteix que la informació facilitada és exacta i es correspon amb la realitat. Abans de procedir a enviar les dades l’usuari haurà de llegir i acceptar les condicions d’aquesta Política de Privacitat.

Cessió de dades

Origina no cedirà dades dels usuaris a terceres persones a no ser que hagi obtingut el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars de les dades.

Mesures de seguretat

De conformitat amb el que estableix l’article 9 de la LOPD, Origina ha adoptat les mesures necessàries de caràcter tècnic i organitzatiu per protegir les dades dels usuaris contra manipulacions, pèrdua i destrucció ocasionals o premeditats així com contra l’accés per part de persones no autoritzades.

Exercici de drets

En relació a les dades obtingudes en aquesta web, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com revocar el consentiment atorgat per l’enviament de comunicacions comercials. L’exercici d’aquests drets podrà ser exercitat mitjançant sol·licitud escrita i firmada, que indiqui nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport. La sol·licitud podrà realitzar-se a través de correu postal o per e-mail a les següents adreces:

Origina Translation Services
Rambla Nova, 88 3r 2a
43001 Tarragona

origina@origina.cat